Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Давайте познайомимось Регламентуючі документи Статут бібліотеки

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Давайте познайомимось - Регламентуючі документи

Статут Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва (далі — Бібліотека) є  культурно-просвітницьким закладом, заснованим на спільній  власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Миколаївська обласна рада (далі — Власник).


Орган управління Бібліотекою: Миколаївська обласна державна адміністрація (далі – Орган управління майном).

1.2. Бібліотека є закладом єдиної мережі бібліотек Миколаївської області, створеним відповідно до рішення виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів від 25 жовтня 1977 року № 559.
    
В єдиній бібліотечній мережі України бібліотека за значенням є обласною, за змістом бібліотечних фондів — універсальною, за призначенням — спеціалізованою.

1.3. Бібліотека є неприбутковим публічним закладом.

1.4. Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», іншими законами України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської обласної ради, розпорядженнями Органу управління майном та цим Статутом.


Розділ 2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування Бібліотеки:
повне: Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва;
скорочене: МОБЮ.

2.2. Місцезнаходження Бібліотеки:
вул. Велика Морська, 92,
м. Миколаїв,
Україна,
54001.

Розділ 3. Мета і завдання діяльності

3.1. Основною метою діяльності Бібліотеки є реалізація прав юнацтва та молоді на бібліотечне обслуговування та вільний доступ до інформації незалежно від соціального походження, майнового стану, національності, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання; розповсюдження знань та інформації.

3.2. Основними завданнями Бібліотеки є:

формування бібліотечного фонду документами з усіх галузей знань на різних носіях інформації, зберігання їх протягом визначених строків з дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог, надання в користування через різні форми обслуговування, здійснення документообміну з іншими бібліотеками, вилучення і списання документів з бібліотечного фонду відповідно до чинних нормативно-правових актів;

задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб юнацтва і молоді;

надання основних видів бібліотечних послуг, забезпечення загальнодоступності бібліотечного фонду, вільного доступу до світових інформаційних ресурсів мережі Інтернет, дистанційного бібліотечного обслуговування населення Миколаївської області засобами телекомунікацій;

удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів шляхом надання платних бібліотечних послуг;

здійснення науково-бібліографічної, бібліотечної автоматизованої обробки документів, їх систематизації, надання інформації про них користувачам за допомогою довідково-бібліографічного апарату у традиційному паперовому та/або електронному форматі, формування інформаційних електронних баз даних, організація участі Бібліотеки у створенні зведеної бібліографічної інформації (корпоративна каталогізація);

задоволення культурно-освітніх і духовних потреб користувачів Бібліотеки та молоді Миколаївської області, організація їх змістовного дозвілля, сприяння інтелектуальному, естетичному, духовному, творчому розвитку за допомогою різних форм масової роботи, у тому числі клубів за інтересами при бібліотеці, виїзних заходів, творчих та інтелектуальних конкурсів, наочної популяризації, розповсюдження власної видавничої продукції, надання інформації про Бібліотеку через власний бібліотечний сайт;

забезпечення інформаційно-довідкового обслуговування юнацтва і молоді, викладачів навчальних закладів, представників громадських організацій, інших установ шляхом індивідуального та групового інформування;

сприяння формуванню інформаційної культури юного покоління, читацьких інтересів та інформаційних потреб, вивчення їх шляхом організації і проведення локальних та обласних соціологічних досліджень;

впровадження нових комп’ютерних технологій на основі автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем, розробка і реалізація проектів, що спрямовані на ефективне використання технічних та електронних засобів для підвищення якості обслуговування користувачів;

координація та аналіз діяльності публічних бібліотек області з бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва та молоді, проведення комплексних перевірок та надання методичної допомоги, організація заходів з підвищення кваліфікації бібліотекарів області, конкурсів професійної майстерності;

взаємодія з бібліотеками області незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, надання їм організаційно-методичної допомоги;

здійснення видавничої діяльності — розробка і видання методичної, інформаційної, рекламної бібліотечної продукції, бібліографічних покажчиків;

участь у розробці та реалізації наукових і культурних державних, обласних програм і проектів відповідно до напрямів діяльності та завдань Бібліотеки у межах своєї компетенції, сприяння реалізації культурної і молодіжної політики держави;

здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

3.3. Права юнацтва та молоді визначаються як пріоритетні щодо прав інших груп користувачів. Також Бібліотека забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування фізичних та юридичних осіб, які професійно займаються проблемами юнацтва: спеціалістів з питань виховання, освіти, соціальної адаптації, організації дозвілля молодого покоління.

3.4. У Бібліотеці проводиться обробка та захист персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів.

Розділ 4. Юридичний статус Бібліотеки

4.1. Бібліотека є юридичною особою. Прав та обов'язків юридичної особи Бібліотека набуває з дня її державної реєстрації.

4.2. Бібліотека є  закладом, що не підлягає приватизації.

4.3. Бібліотека має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, органах державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп і бланки зі своїм найменуванням.

4.4. Бібліотека має право укладати угоди, договори, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

4.5. Бібліотека не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та Органу управління майном.

Розділ 5. Майно Бібліотеки

5.1. Майно Бібліотеки становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у балансі Бібліотеки (далі – майно).

5.2. Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

5.3. Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека володіє та користується майном, закріпленим за нею Власником або Органом управління майном, з обмеженням правоможності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
    
5.4. Джерелами формування майна Бібліотеки є:

майно, передане Власником або Органом управління майном;

майно, придбане в інших суб’єктів;

капітальні вкладення і дотації з обласного бюджету;

доходи від надання платних послуг, що включаються до спеціального фонду Бібліотеки, доходи від інших видів господарської діяльності;

майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотної допомоги чи добровільних благодійних внесків, грантів, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.5. Бібліотека має право безоплатно передавати належне їй майно іншим суб’єктам спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області тільки на підставі рішення Органу управління майном.

5.6. Відчужувати (продавати) майнові об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Бібліотека має право лише у порядку, визначеному Власником. Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, спрямовуються Бібліотекою у напрямах та порядку, визначених Власником.

5.7. Передача Бібліотекою в оренду майна, що належить їй на праві оперативного управління, здійснюється у порядку, визначеному Власником.

5.8. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, первісна (переоцінена) вартість яких менш як 10 (десять) тисяч гривень за одиницю (комплект), а також прискорена амортизація основних фондів здійснюється за згодою Органу управління майном.

Списання з балансу іншого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області здійснюється у визначеному Власником порядку.

5.9. Бібліотека здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Бібліотекою, здійснюється за погодженням з Органом управління майном.

5.10. Збитки, завдані Бібліотеці в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Бібліотеці в установленому чинним законодавством порядку.

5.11. Орган управління майном здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна Бібліотеки та інші функції у межах, визначених нормативно-правовими актами.


Розділ 6. Права та обов’язки Бібліотеки

6.1. Бібліотека має право:

здійснювати свою діяльність відповідно до Конституції, законів України та цього Статуту;

визначати стратегію та основні напрями свого розвитку, здійснювати діяльність, у тому числі господарську, на основі розроблених планів, планувати свою культурно-освітню, науково-дослідну та поточну діяльність;

обирати форми і методи роботи, встановлювати правила користування Бібліотекою, розробляти технологічні інструкції в межах чинного законодавства України та регламентуючих актів Міністерства культури України;

визначати структуру і штатний розклад для найбільш ефективного виконання завдань і планів розвитку Бібліотеки відповідно до чинного законодавства та в межах виділених асигнувань;

закуповувати за рахунок коштів Власника, власних надходжень обладнання, матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, послуги, що необхідні для розвитку власної матеріально-технічної бази відповідно до чинного законодавства;

набувати права власності на майно, бути орендодавцем та орендарем майна, необхідного для забезпечення діяльності Бібліотеки в порядку і випадках, передбачених чинним законодавством;

визначати джерела комплектування бібліотечних фондів, здійснювати закупівлю документів, одержувати їх як дарунки від громадян та організацій, вилучати та реалізовувати документи відповідно до чинного законодавства;

встановлювати Правила користування Бібліотекою на основі Типових правил, строки збереження бібліотечних фондів;

позбавляти права користування Бібліотекою на різні строки або назавжди осіб, які неодноразово порушують Правила користування, а в особливих випадках — передавати матеріали до суду відповідно до чинного законодавства України;

надавати платні послуги, передбачені чинним законодавством України, та встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;

отримувати компенсацію шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у визначених законодавством видах і розмірах;

одержувати добровільні благодійні внески та пожертвування від юридичних і фізичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства України;

організовувати і проводити підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки у вигляді стажувань та навчальних практик відповідно до чинного законодавства України;

створювати консультативно-дорадчі органи відповідно до вимог чинного законодавства України та потреб діяльності Бібліотеки із залученням фахівців відповідних профілів;

бути членом професійних об'єднань (спілок, асоціацій тощо) відповідно до чинного законодавства з урахуванням вимог цього Статуту;

захищати отримані персональні дані, створені бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності Бібліотеки відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Бібліотека зобов’язана:

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

забезпечувати збереження та ефективне використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

дотримуватися відповідних стандартів, норм та правил, встановлених у галузі бібліотечної справи;

здійснювати заходи із удосконалення організації роботи Бібліотеки, поточної діяльності щодо матеріально-технічного забезпечення;

створювати належні умови для роботи персоналу, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

своєчасно інформувати користувачів про зміни у режимі роботи Бібліотеки, правилах користування, переліку, порядку надання і вартості послуг, позбавлення прав користування тощо;

використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси тільки з науковою метою та у знеособленому вигляді (для статистичної звітності,  соціологічних досліджень), а в інших випадках — за їх згодою;

дотримуватися Кодексу етики бібліотекаря і культури обслуговування користувачів;

виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.


Розділ 7. Управління Бібліотекою

7.1. Управління Бібліотекою здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поєднання прав Власника або Органу управління майном щодо господарського використання майна, участі в управлінні трудового колективу, єдиноначальності та колегіальності.

7.2. Бібліотеку очолює директор, який призначається та звільняється з посади на підставі рішення Власника в установленому чинним законодавством України порядку. Орган управління майном укладає (розриває, припиняє) з ним контракт.

7.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності Бібліотеки, за винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції Власника та Органу управління майном.

7.4. Директор Бібліотеки:

несе повну персональну відповідальність за стан та діяльність Бібліотеки;

здійснює керівництво колективом Бібліотеки, забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, розробляє кошторис, визначає структуру та штатний розпис в установленому чинним законодавством порядку у межах визначеної граничної чисельності та з урахуванням умов і фонду оплати праці;

діє без доручення від імені Бібліотеки, представляє її інтереси в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, судах, на підприємствах, в установах та організаціях на території України та за її межами;

видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, необхідні для забезпечення діяльності Бібліотеки;

розпоряджається коштами та майном Бібліотеки відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

укладає від імені Бібліотеки разом із головним бухгалтером договори та угоди, що пов'язані з діяльністю Бібліотеки, відкриває в установах банків, органах державної казначейської служби України розрахункові та інші рахунки, необхідні для забезпечення діяльності Бібліотеки;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників Бібліотеки відповідно до вимог чинного законодавства  України, затверджує їх посадові інструкції;

вирішує питання щодо заохочення та/або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Бібліотеки відповідно до вимог чинного законодавства України;

у межах своєї компетенції видає накази та інші обов’язкові для виконання усіма працівниками акти та контролює їхнє виконання;

створює дорадчі органи (Рада при директорі, профільні комісії тощо), затверджує положення про них та їх персональний склад;

підписує чеки, платіжні доручення, документи банківського та грошового характеру, бухгалтерську та статистичну звітність, що пов’язана з основною діяльністю Бібліотеки;

забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, вимог охорони праці та техніки безпеки на підставі діючих в Україні нормативно-правових актів з цих питань;

вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством України, Органом управління майном, цим Статутом до компетенції директора.

7.5. У разі тимчасової відсутності директора Бібліотеки його функції згідно з наказом покладаються на його заступника.

7.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Бібліотеки з працівниками регулюються колективним договором та чинним законодавством України.


Розділ 8. Трудовий колектив Бібліотеки

8.1. Трудовий колектив Бібліотеки становлять громадяни, які беруть участь у діяльності Бібліотеки на основі трудового договору, що регулює трудові відносини між працівниками та Бібліотекою.

8.2. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Бібліотеки з працівниками регулюються чинним законодавством України.

8.3. Повноваження трудового колективу Бібліотеки реалізовуються загальними зборами. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати будь-які органи або уповноважених представників трудового колективу, до складу яких не може входити директор Бібліотеки.
Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Бібліотеки без згоди виборчого органу колективу або уповноважених представників трудового колективу та урахування вимог чинного законодавства України.

8.4. До компетенції зборів трудового колективу належить:

укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Бібліотеки;

затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, що регламентують діяльність Бібліотеки, перспективних цільових планів;

розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.

8.5. Збори трудового колективу Бібліотеки проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

8.6. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів трудового колективу та адміністрації Бібліотеки, а також вирішення питань охорони праці, соціального розвитку відповідно до вимог чинного законодавства України укладається колективний договір.
    Право укладення колективного договору від імені Власника надається директору Бібліотеки, а від імені трудового колективу — голові профспілкового комітету як уповноваженому представнику трудового колективу.


Розділ 9. Фінансово-господарська, соціальна діяльність. Облік і звітність Бібліотеки

9.1. Фінансово-господарська діяльність Бібліотеки провадиться відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2. Бібліотека фінансується за рахунок обласного бюджету, надходжень від добровільних благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, надання платних послуг та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

9.3. Бібліотека здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном.

9.4. Бюджетні призначення та кошти, одержані із додаткових джерел фінансування, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не впливають на обсяги бюджетного фінансування Бібліотеки.

9.5. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.

9.6. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.7. Оплата праці працівників Бібліотеки здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України у межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору.

9.8. Бібліотека здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності.

9.9. Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Бібліотеки здійснюється відповідними органами у межах їхньої компетенції згідно з чинним законодавством України.

9.10. Аудит фінансової діяльності Бібліотеки здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9.11. Директор та головний бухгалтер Бібліотеки несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності.


Розділ 10. Міжнародне співробітництво Бібліотеки

10.1. Бібліотека має право брати участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі бібліотечної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод про співробітництво.

10.2. На добровільних засадах Бібліотека може входити до міжнародних асоціацій, об’єднань, організацій.


Розділ 11. Припинення діяльності Бібліотеки

11.1. Припинення діяльності Бібліотеки здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення).

11.2. Ліквідація та реорганізація Бібліотеки (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури та мистецтв, або суду в установленому чинним законодавством порядку.

11.3. Під час реорганізації Бібліотеки (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) її права переходять до правонаступника.

11.4. Ліквідація Бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, створеною Органом управління майном за дорученням Власника.

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Бібліотеки. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Бібліотеки.

11.6. У разі реорганізації та ліквідації Бібліотеки працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

11.7. Бібліотека вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


Розділ 12. Заключні положення

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їхньої державної реєстрації.


Статут Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва у новій редакції затверджено рішенням Миколаївської обласної ради 25 грудня 2014 року №14 і зареєстровано 2 лютого 2015 року.

Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.