Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Давайте познайомимось Регламентуючі документи Положення про відділ соціокультурної діяльності молоді

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Давайте познайомимось - Регламентуючі документи

Положення про відділ соціокультурної діяльності молоді
Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва
 
1. Загальні положення
1.1. Відділ соціокультурної діяльності молоді (далі — відділ) є самостійним структурним підрозділом бібліотеки і підпорядковується безпосередньо директору бібліотеки та його заступнику з основної діяльності.
1.2. Діяльність відділу визначається Законом України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про захист персональних даних», Наказом Міністерства культури України «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» від 29.12.2008 р. №1631/0/16-08, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Державними стандартами з бібліотечної справи, Державними стандартами про надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форми власності, Статутом бібліотеки, офіційними матеріалами з бібліотечної справи, рекомендаціями методичних центрів, наказами та розпорядженнями вищих органів, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників бібліотеки, наказами та розпорядженнями керівництва бібліотеки, річними планами роботи, цим положенням.
1.3. Відділ разом із іншими структурними підрозділами сприяє: залученню користувачів до культурних цінностей національної та світової культурної спадщини, формуванню активної життєвої позиції, забезпеченню систематичної та цілеспрямованої популяризації книги.
1.4. При відділі функціонує Молодіжний простір, на базі якого працює психолог.
1.5. Керівництво діяльністю відділу базується на основі єдиноначальності та колегіальних форм управління.
1.6. Зміни в напрямках діяльності відділу здійснюються в узгодженні з керівництвом бібліотеки й затверджуються наказом директора бібліотеки.
 
2. Основні завдання відділу
2.1. Формування позитивного іміджу бібліотеки, як загальнодоступного та компетентного інформаційно-освітнього і культурно-дозвіллєвого закладу, популяризація ресурсів і послуг бібліотеки.
2.2. Утвердження національно-патріотичної свідомості, духовності, моральності та формування у молоді сімейних, національних та загальнолюдських цінностей.
2.3. Створення умов для всебічного особистісного розвитку підлітків та молоді, зміцнення їх психічного здоров'я.
2.4. Створення простору для забезпечення неформальної комунікації, розвиваючого, розважального, соціально-активного навчання, дозвілля, самореалізації молоді.
2.5. Сприяння інтелектуальному самовдосконаленню та розвитку лідерських якостей у молоді.
2.6. Популяризація здорового способу життя.
2.7. Підтримка творчої і обдарованої молоді, розвиток талантів молоді та культурних традицій у молодіжному середовищі.
2.8. Просування в молодіжне середовище книги і читання, в тому числі з питань краєзнавства, культури, етнографії та мистецтва.
2.9. Аналітико-синтетична обробка статей з місцевих періодичних видань для Електронного каталогу.
2.10. Актуалізація інформації на сайті бібліотеки.
2.11. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.
 
3. Зміст і основні форми роботи відділу
Відповідно до покладених на нього завдань відділ:
3.1. Здійснює обслуговування користувачів з питань краєзнавства, культури, етнографії та мистецтва шляхом видачі додому та в читальному залі відділу книг, періодичних, нотних, електронних, ізовидань та аудіовізуальних документів.
3.2. Проводить PR-акції, що сприяють залученню користувачів до бібліотеки і розвитку інтересу до читання.
3.3. Співпрацює з громадськими об’єднаннями та організаціями на підставі партнерських домовленостей, спільно формує тематичне наповнення своєї діяльності, надає приміщення і техніку Молодіжного простору в безоплатне користування для проведення організацією зустрічей, майстер-класів тощо.
3.4. Співпрацює з видавництвами, готує до видання буклети, матеріали краєзнавчої тематики.
3.5. Співпрацює з навчальними закладами, засобами масової інформації з питань популяризації послуг, які надаються бібліотекою; краєзнавства, літератури та інших аспектів культурного розвитку Миколаївщини; з літературно-музичним об'єднанням «Молодість у віршах».
3.6. Здійснює популяризацію фонду шляхом оформлення актуальних книжкових виставок, полиць, віртуальних виставок на сайті бібліотеки тощо.
3.7. Використовує сучасні форми роботи з молоддю: бенефіси молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів», дискусійні майданчики «Діалоги порозуміння», лабораторії молодіжних ініціатив «ГОшка», школу ерудитів «Ігри інтелекту», інтерактивні екскурсії, foot-квести, воркшопи, художні виставки, тренінги, майстер-класи тощо.
3.8. Координує програму патріотичного виховання «Духом сильна Україна», краєзнавчі дослідницькі експедиції «Про минуле в ім'я майбутнього», цільову програму соціальної адаптації «Милосердя», а також бере участь у комплексних програмах популяризації українського літературознавства «Барви українського слова», реклами книги і бібліотеки «Територія читання», в роботі Молодіжного простору.
3.9. За наявності співробітника з освітою за напрямом «Практична психологія» надає допомогу молоді, а також учителям, батькам, у разі їх звернення, у вирішенні питань навчання та виховання молоді шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції та консультування.
3.10. Забезпечує організацію, використання і збереження фонду відділу, здійснює роботу по його вивченню.
3.11. Спільно з відділом комплектування фондів, каталогізації документів та бібліографії бере участь в комплектуванні фонду бібліотеки, складає списки на передплату періодичних видань для відділу, веде їх поточну картотеку.
3.12. Впроваджує комп’ютерні технології, в тому числі онлайн-спілкування, для вдосконалення роботи відділу.
3.13. Виконує роботу з поповнення матеріалами розділів сайту бібліотеки.
3.14. Використовує сайт бібліотеки, різноманітні інтернет-технології, в тому числі соціальні мережі, для налагодження дистанційного спілкування, анонсування заходів, обміну досвідом.
3.15. Узагальнює власний досвід роботи, готує інформацію для ЗМІ, професійних видань.
3.16. Організовує оперативне анонсування бібліотечних заходів через ЗМІ та Інтернет.
 
4. Взаємодія з відділами бібліотеки
4.1. У процесі роботи відділ взаємодіє:
4.1.1. З науково-методичним відділом – зі складання рекомендацій щодо покращення краєзнавчої роботи бібліотек області та впровадження інноваційних форм роботи з творчою молоддю, участі у проєктній діяльності, організації та проведенні обласних семінарів, заходів з підвищення професійної кваліфікації бібліотекарів; з узагальнення і розповсюдження інноваційного досвіду.
4.1.2. З відділом комплектування фондів, каталогізації документів та бібліографії – з питань поповнення книжкового фонду відділу новою літературою та періодичними виданнями, перевірки наявності літератури за запитом користувача з каталогами, вилучення літератури з фонду відділу, бібліографічного обслуговування користувачів.
4.1.3. З відділом автоматизації бібліотечних процесів – з питань використання техніки та програмного забезпечення; підтримки електронних баз даних; наповнення матеріалами сайту бібліотеки; редагування матеріалів.
4.1.4. З відділом обслуговування користувачів – отримання матеріалів для підготовки та проведення масових заходів з метою популяризації фонду бібліотеки.
4.1.5. З відділом «Інтернет-центр» – з питань рекламної і видавничої діяльності, проведення загальнобібліотечних заходів.
 
5. Керівництво та персонал відділу
5.1. Відділ очолює завідувач. Його призначає та звільняє з роботи директор бібліотеки відповідно до чинного законодавства. Завідувач відділу несе повну відповідальність перед керівництвом бібліотеки за організацію та зміст роботи відділу.
5.2. Для виконання завдань відділу завідувач:
5.2.1. Складає річні, місячні плани роботи, плани окремих заходів, текстові й статистичні звіти про виконану роботу;
5.2.2. Складає інструктивно-методичні матеріали, які регламентують виробничі процеси у відділі;
5.2.3. Опрацьовує посадові інструкції, які визначають обов’язки працівників;
5.2.4. Координує свою роботу з іншими відділами бібліотеки;
5.2.5. Координує роботу Молодіжного простору;
5.2.6. Бере участь у проведенні заходів, які сприяють підвищенню професійного рівня працівників бібліотеки;
5.2.7. Звітує про свою діяльність перед директором та заступником директора з основної діяльності.
5.3. Працівники відділу призначаються та звільнюються відповідно до трудового законодавства.
5.4. Права і обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором бібліотеки.
5.5. Штатна чисельність відділу визначається штатним розписом бібліотеки.
5.6. Режим роботи відділу визначається виробничою необхідністю та затверджується директором бібліотеки по узгодженню з профспілковим комітетом.
 
6. Права та відповідальність
6.1. Для виконання покладених на відділ завдань, працівникам відділу надаються такі права:
6.1.1. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах відділу.
6.1.2. Виносити на обговорення Ради при директорі питання, що потребують вирішення на більш високому рівні.
6.1.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності, пов'язаної з виконанням виробничих функцій і основних завдань відділу.
6.1.4. Отримувати від завідувачів інших підрозділів бібліотеки інформацію для виконання покладених обов’язків.
6.1.5. Представляти бібліотеку, за розпорядженням адміністрації, у бібліотеках та інших установах.
6.2. Працівники відділу зобов’язані:
6.2.1. Чітко, якісно і в повному обсязі виконувати покладені даним Положенням завдання та функції, підвищувати фахову кваліфікацію.
6.2.2. Вчасно надавати річні, квартальні, місячні плани та звіти про роботу відділу.
6.2.3. Нести відповідальність за зберігання і належний стан фонду відділу та комп’ютерної техніки.
6.2.4. Дотримуватись трудової і виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної охорони.
6.2.5. Виконувати накази і розпорядження керівництва бібліотеки.
6.2.6. Нести відповідальність за порушення чинних норм, правил та інструкцій згідно з положеннями чинного законодавства.
 
7. Заключні положення
7.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, що не входять до компетенції відділу або суперечать чинному в Україні законодавству, не допускається.
7.2. Суперечності між відділом та іншими структурними підрозділами бібліотеки розглядаються на рівні заступника директора з основної діяльності.
Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.