Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Давайте познайомимось Регламентуючі документи Положення про відділ обслуговування користувачів

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Давайте познайомимось - Регламентуючі документи

Положення про відділ обслуговування користувачів
Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва


1. Загальні положення
1.1. Відділ обслуговування користувачів є самостійним структурним підрозділом бібліотеки, який підпорядковується безпосередньо директору бібліотеки та його заступнику з основної діяльності.

1.2. Діяльність відділу визначається Законами України “Про культуру”, “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про захист персональних даних”, Наказом Міністерства культури України “Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи” від 29.12.2008 № 1631/0/16-08, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, державними стандартами з бібліотечної справи, Державним стандартом про надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форми власності, Статутом бібліотеки, рекомендаціями методичних центрів, наказами та розпорядженнями вищих органів, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників бібліотеки, наказами та розпорядженнями керівництва бібліотеки, річним планом роботи та цим положенням.
1.3. В компетенцію відділу входить забезпечення доступу користувачів до інформації шляхом використання документів з бібліотечного фонду відділу, організація інформаційно-бібліографічного обслуговування.
1.4. Керівництво відділом базується на основі єдиноначальності та колегіальних форм управління.
1.6. Зміни в напрямках діяльності відділу здійснюються в узгодженні з керівництвом бібліотеки та затверджуються наказом директора бібліотеки.

2. Основні цілі та завдання відділу
2.1.Забезпечення прав громадян на доступ до інформації.
2.2. Найбільш повне задоволення запитів користувачів.
2.3. Удосконалення якості наданих послуг.
2.4. Забезпечення збереження документного фонду.
2.5. Створення комфортного бібліотечного середовища.
2.6. Вивчення інформаційних потреб і читацьких інтересів користувачів.
2.7. Забезпечення оперативним інформуванням користувачів відділу.

3. Зміст і основні форми роботи
3.1. Відділ обслуговування користувачів задовольняє інформаційно-освітні потреби користувачів, надаючи безкоштовний доступ до фонду відділу, який формується книгами та періодичними виданнями.
3.2. Бібліотечне обслуговування користувачів у відділі здійснюється наступними формами:
абонемент — видача літератури додому;
читальний зал — опрацювання літератури в бібліотеці;
сімейна кафедра — обслуговування родин незалежно від віку її членів;
МБА — забезпечення читачів літературою, відсутньою в фондах бібліотеки, але наявною у фондах інших бібліотек Миколаєва;
позастаціонарні форми обслуговування — книгоношення (обслуговування читачів з інвалідністю на дому), літній майданчик у Манганарівському сквері
3.3. Користувачі мають право самостійно визначати форму обслуговування.
3.4. Цінна література вартістю понад 350 грн, універсальні та галузеві енциклопедії, єдиний або останній примірник книги видаються в користування тільки для опрацювання в бібліотеці.
3.5. Відділ популяризує фонд шляхом оформлення актуальних книжкових виставок, тематичних полиць, інформаційних вітрин, віртуальних виставок на сайті бібліотеки.
3.6. Розробляє та розповсюджує рекламні матеріали про інформаційні послуги відділу серед читачів, організацій, установ міста.
3.7. Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів: виконання бібліографічних довідок; індивідуальне та групове інформування; навчання користуванню електронним каталогом бібліотеки.
3.8. Здійснює роботу з комплектування фонду відділу:
систематично аналізує незадоволений попит користувачів;
проводить експрес-анкетування;
визначає десятку найпопулярніших книг серед молодих користувачів відділу;
надає пропозиції щодо передплати періодичних видань для відділу;
відбирає та готує для списання літературу з фонду відділу.
3.9. Працівники відділу здійснюють пересистематизацію документів з ББК на УДК з одночасним злиттям фондів абонементу, читального залу та книгосховища та розстановкою за УДК.
3.10. Вивчає, узагальнює і впроваджує в практику відділу інноваційний досвід бібліотечної роботи.
3.11. Використовує новітні комп’ютерні технології для удосконалення роботи відділу — реєстрації користувачів в електронній базі “Читач” в АІБС “УФД/Бібліотека”, веденні електронного щоденника обліку роботи.

4. Взаємодія з відділами бібліотеки
4.1. В процесі роботи відділ обслуговування користувачів взаємодіє з іншими відділами:
4.1.1. з науково-методичним відділом — з питань узагальнення власного досвіду з промоції книги і читання та висвітлення на сторінках професійних ЗМІ, підвищення професійної кваліфікації, участі у проектній діяльності;
4.1.2. з відділом комплектування фондів, каталогізації документів та бібліографії — з питань поповнення фонду відділу новою літературою і періодикою, списання літератури, інвентаризації фонду відділу, бібліографічного обслуговування користувачів.
4.1.3. з відділом автоматизації бібліотечних процесів — з питань технічного забезпечення роботи відділу.
4.1.4. з відділом соціокультурної діяльності молоді — з питань наочної популяризації фонду відділу під час проведення масових заходів, участі у загальних PR-акціях для сприяння залучення нових читачів і розвитку інтересу у молоді до читання, популяризації літератури за допомогою розміщення анонсів на сторінці бібліотеки у фейсбуці.

5. Організація роботи та керівництво відділом.
5.1. Відділ очолює завідувачка, яка несе повну відповідальність за організацію та зміст роботи відділу, і призначається та звільнюється з роботи директором бібліотеки відповідно до чинного законодавства.
5.2. Працівники відділу призначаються й звільнюються відповідно до чинного законодавства.
5.3. Права і обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором бібліотеки.
5.4. Штатна чисельність відділу визначається штатним розписом бібліотеки відповідно до обсягу роботи згідно з чинними нормативами.
5.5. Для виконання своїх завдань відділ:
5.5.1. складає річні, місячні плани роботи, плани окремих заходів, текстові й статистичні звіти про виконану роботу;
5.5.2. складає інструктивно-методичні матеріали, які регламентують виробничі процеси у відділі;
5.5.3. опрацьовує у відповідності з типовими документами посадові інструкції, які визначають обов’язки працівників;
5.5.4. координує свою роботу з іншими відділами бібліотеки;
5.5.5. бере участь у проведенні заходів, які сприяють підвищенню професійного рівня працівників бібліотеки;
5.5.6. звітує про свою діяльність перед директором та заступником директора з основної діяльності.
5.6. Режим роботи відділу визначається виробничою необхідністю та затверджується директором бібліотеки по узгодженню з профспілковим комітетом.

6. Права та обов'язки
6.1. Для виконання покладених на відділ обслуговування користувачів завдань працівникам відділу надаються такі права:
6.1.1. самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах відділу;
6.1.2. виносити на обговорення Ради при директорі питання, що потребують вирішення на більш високому рівні;
6.1.3. вносити пропозицій щодо вдосконалення діяльності, пов'язаної з виконанням виробничих функцій і основних завдань відділу;
6.1.4. отримувати від завідувачів інших підрозділів бібліотеки інформацію для виконання покладених обов’язків;
6.1.5. представляти на преміювання кращих працівників, а у випадках порушення трудової і виробничої дисципліни окремими співробітниками вносити до адміністрації пропозиції про дисциплінарне стягнення;
6.1.6. представляти бібліотеку за розпорядженням адміністрації в інших бібліотеках та установах;
6.1.7. вести листування з іншими бібліотеками та установами з питань, що стосуються роботи відділу, за узгодженням з адміністрацією.
6.2. Працівники відділу зобов’язані:
6.2.1. чітко, якісно і в повному обсязі виконувати покладені даним Положенням завдання та функції, підвищувати фахову кваліфікацію;
6.2.2. вчасно надавати річні, квартальні, місячні плани та звіти про роботу відділу;
    6.2.3. нести відповідальність за зберігання і належний стан нових видань, які надійшли для обліку і розподілу, облікових документів, комп’ютерної техніки;
6.2.4. дотримуватись трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної охорони;
6.2.5. виконувати накази і розпорядження керівництва бібліотеки;
6.2.6. нести відповідальність за порушення цього положення, правил та інструкцій відповідно до чинного законодавства.

7. Заключні положення
7.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, що не відносяться до компетенції відділу або суперечать чинному законодавству, не допускається.
7.2. Суперечності між відділом та іншими структурними підрозділами бібліотеки розглядаються на рівні заступника директора бібліотеки з основної діяльності.

Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.