Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Інформаційно-ресурсний центр Віртуальні виставки Правові поради молоді

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інформаційно-ресурсний центр - Віртуальні виставки

“Порядний той, хто своє право вимірює своїми обов'язками”
Г. Лакордер


Юні друзі!

Ви, як громадяни правової держави, маєте право знати і розуміти вимоги законодавства та керуватися ними у повсякденному житті. Людина повинна опиратися на власні знання законів і шукати істину за допомогою цих знань. Віртуальна виставка познайомить Вас з правовою літературою з фонду відділу читального залу.

Права людини в Україні : Збірник доповідей молодіжної студентської науково-практичної конференції. — Миколаїв : Іліон, 2007. — 172 с.

У збірнику вміщені матеріали доповідей науково-практичної конференції, присвяченої проблемам міжнаціональних відносин та захисту прав людини в України. У конференції взяли участь студенти Чорноморського державного університету ім. П. Могили, Миколаївського державного університету ім. В. Сухомлинського, Національного університету ім. Адмірала Макарова, Миколаївського державного аграрного університету, Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, представники обласної колегії адвокатів тощо.

 


Доповіді викладено за наступними розділами: захист прав національних меншин, міжнародний досвід із захисту прав людини, загальні аспекти захисту прав людини в Україні, закріплення прав людини в Конституції та інших нормативних актах, особливості захисту окремих категорій громадян, засоби забезпечення прав людини, фактори, що впливають на реалізацію прав людини.

Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. — К. : Знання, 2006. — 215 с.

Це один із перших в Україні навчальних посібників, у якому розкриваються найважливіші принципи розбудови демократичного суспільства, показано взаємозв'язок процесів розвитку із забезпеченням прав і свобод людини та громадян. Висвітлюються ті аспекти демократії, які в сучасних умовах є проблемними у сфері державного будівництва та реформування правової системи України. Проаналізовано зарубіжну практику створення та розвитку демократичних інститутів. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін”.

Для студентів, курсантів вищих навчальних закладів, працівників органів та підрозділів МВС, широкого кола читачів.

Конвенція ООН про права дитини. — К. : ТМ ПрінтІксПрес, 1999. — 32 с.

Детально розглянута Конвенція ООН про права дитини. Організація Об'єднаних Націй в Загальній декларації прав людини проголосила, що діти мають право на особливе піклування та допомогу.

Книга може бути корисною для вчених, студентів, аспірантів, тих, хто цікавиться правами дітей, а також для дітей та батьків.

 


Адміністративне право України : підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування визначаються основні питання курсу адміністративного права України.
Для студента, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

 

 


Болотіна Н. Б. Трудове право України : підруч. / Н. Б. Болотіна. — К. : Вікар, 2006. — 725 с.

У підручнику висвітлено інститути трудового права з урахуванням нових законодавчих актів України. У ньому розкриваються загальні положення, індивідуальне і колективне трудове право, нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства. За структурою підручник орієнтований на систему сучасного трудового права західних країн з розвиненою ринковою економікою. Поряд із аналізом національного регулювання трудових відносин висвітлюється зарубіжний досвід, а також вимоги міжнародних стандартів — конференцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії.

Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство”, а також студентів не юридичних спеціальностей, які вивчають основи правознавства. Підручник буде корисним також аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин в Україні.

Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак; заг. ред. М. Я. Швеця. — К. : КНТ, 2008. — 184 с.

Розкрито зміст основних термінів та понять, які застосовуються у науці інформаційного права та інформаційному законодавстві.

Укладено для широкого кола читачів, зокрема  для студентів, які навчаються за правовими та іншими гуманітарними напрямами підготовки, а також для аспірантів, науковців та практиків, які досліджують проблематику правового регулювання інформаційних відносин в Україні.

Карлін М. І. Правові основи підприємництва : навч. посіб. / М. І. Карлін. —  2-е вид., випр. і доповн. — К. : Кондор, 2006. — 368 с.

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні й практичні питання правових засад підприємницької діяльності в Україні. Наведені зразки основних документів, із якими доводиться працювати підприємцям (бізнес-плану, статуту фірми, засновницького договору, трудових угод, митних декларацій тощо). Для опрацювання посібника та контролю і самоконтролю знань пропонуються тести різного рівня складності. У посібнику враховані зміни щодо діяльності підприємницьких структур, обумовлені вступом у дію з 01.01.2004р. нових кодексів (насамперед Господарського і Цивільного), а також нових Законів України (щодо реєстрації, оподаткування тощо).

Для студентів економічних і юридичних факультетів вищих навчальних закладів освіти, підприємців, усіх, хто хоче опанувати основи підприємницької діяльності в Україні, або вивчає курс “Підприємницьке право”.

Нотаріат в Україні : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. — К. : Знання, 2008. — 494 с.

У посібнику висвітлено становлення інституту нотаріату, принципи та основні положення нотаріального процесу, правове регулювання і порядок вчинення нотаріальних дій в Україні та за кордоном. Автори привертають увагу до питань, які потребують вирішення на законодавчому рівні, зокрема створення самоврядної організації нотаріусів, узгодження національного законодавства про нотаріат із принципами Міжнародного союзу латинського нотаріату, який об`єднує більш як 70 країн світу, та ін. У додатках наводяться основні нормативно-правові акти, що регулюють нотаріальну діяльність в Україні.

Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх, кого цікавлять питання нотаріату.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. М. Шемшученка. — К. : ТОВ Юридична думка, 2007. — 992 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник є першим в Україні такого роду виданням, спрямованим на підвищення правової культури і правосвідомості  громадян та посадових осіб. У словнику подані та витлумачені основні поняття і терміни Конституції і чинного законодавства України, міжнародного та європейського права.

Розрахований на юристів-практиків, працівників органів законодавчої, виконавчої і судової влади, науковців і викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, а також усіх, хто цікавиться правовою системою України.

Бюлетень законодавства і юридичної практики України

Щомісячне періодичне видання пропонує своїм читачам тематичні збірки законодавства та судової практики, науково-практичні коментарі до окремих нормативно-правових актів, роз`яснення фахівців з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин.

Журнал розрахований на професійних юристів, а також громадян, які стикаються з практичним застосуванням норм права.

 

 
Право України

Щомісячний юридичний журнал являє собою розмаїття високоякісної правової інформації і пропонує читачам статті з актуальних питань вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

Періодичне видання розраховано на представників різних юридичних спеціальностей, студентів, працівників правоохоронних органів і всіх тих, хто цікавиться проблемами держави та права.


Відомості Верховної Ради України

Щотижневий нормативний бюлетень є офіційним джерелом оприлюднення законодавчих актів України , де публікуються автентичні тексти законів України та постанови Верховної Ради України.

Видання буде корисним для професійних юристів, працівників органів державної влади та управління, студентів і громадян, які цікавляться правовою інформацією.

 

Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.