Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Інформаційно-ресурсний центр Віртуальні виставки Життя твого основа — українська рідна мова!

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інформаційно-ресурсний центр - Віртуальні виставки

“Рідна мово, зелена діброво!
Чую пісню твою запашну.
Ти квітуєш пелюстками слова
У морозних димах полину.”

П. Перебийніс


Юні друзі!

До вас наше слово. Саме до вас! Це від вас залежить зараз, чи перерветься золота нитка тисячоліть, чи оживе і заграє на сонці! Це від вас залежить, чи джерело рідної мови замулиться у ваших душах, а чи вільно дихатиме! Не сполохайте рідного слова, захистіть його, притуліть до серця, наповніть ним своє життя...


Розділ I. Слово — культура — духовністьКоваль А. П. Спочатку було слово : крилаті вислови біблейського походження в українській мові / А. П. Коваль. — К. : Либідь, 2001. — 312 с.


Біблія — найпоширеніша у світі книга, з якої народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української мови, збагачуючи її. Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті в Біблії. Так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській мові. Усі наявні значення висловів ілюструються цитатами з творів українських письменників.


Для широкого кола читачів, не байдужих до мовного багатства.


Леута О. І. Старослов`янська мова : підруч. — / О. І. Леута. — К. : Вища шк., 2001. — 255 с.


Охоплено всі розділи курсу старослов`янської мови, першої серед історико-лінгвістичних дисциплін, що вивчають на філологічних факультетах університетів і педагогічних інститутів. Перевагою порівняно з іншими підручниками є чітка спрямованість на глибоке засвоєння та практичне закріплення матеріалу. Використано великий практичний матеріал, дібраний з пам`яток старослов`янської писемності. Наведено багато оригінальних прикладів. У кінці книги подано довідковий матеріал для семінарських і практичних занять, уміщено парадигми усіх граматичних класів, словник старослов`янської мови. Матеріал допоможе в осягненні мовних явищ, шляхів формування тих чи тих граматичних форм.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Історія української мови : хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. — К. : Либідь, 1996. — 288 с.


Історія української мови, що впродовж тривалого періоду не знаходила належного наукового висвітлення, нарешті стає предметом неупередженої уваги не лише фахівців, а й широкого читацького загалу. Пропонована хрестоматія — перша спроба представити широкий спектр поглядів видатних учених на проблеми походження та розвитку нашої мови. Перевагу надано працям, які, фактично, донедавна були забороненими. Серед авторів — видатні українські вчені-мовознавці із світовим ім'ям: А. Кримський, Є. Тимченко, С. Смаль-Стоцький, І. Огієнко, Ю. Шевельов, О. Горбач та інші.


Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.


Відродження мов і культур західних та південних слов'ян в Україні : зб. ст. / НАН України, Укр. Комітет славістів, ЦНБ ім. В. І. Вернадського, М-во освіти України, Одес. Держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. — К. : Вежа, 1995. — 176 с.


У збірнику розглядаються проблеми збереження, відродження і розвитку мов і культур західних та південних слов'ян в Україні, питання створення підручників, навчальних програм і методичних розробок з викладання рідної мови, літератури, народознавства слов'янських меншин в Україні.


Для науковців, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією культури болгарів, поляків, чехів, словаків, сербів, хорватів, які живуть в Україні.


Білецький А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів / А. О. Білецький. — К. : АртЕк, 1996. — 224 с.


У пропонованому посібнику в доступній для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем; походження людської мови, її будова й особливості функціонування; взаємозв'язок мови й мислення, мови й суспільства, мови і культури; класифікації мов, систем письма тощо. Виклад теоретичного матеріалу супроводжено багатим і різноманітним ілюстрованим матеріалом з багатьох індоєвропейських мов, а також східних (японська, китайська, турецька), фактами з історії культури та необхідними для кращого розуміння матеріалу відомостями з інших наук (філософії, фізики, біології тощо).


Чільне місце в ілюстраціях та обговоренні теоретичних проблем посідає українська мова, адже вперше працю такого роду адресовано безпосередньо україномовному читачеві.


Видання зацікавить студентів гуманітарних факультетів університетів та педінститутів, фахівців філологів, викладачів, а також усіх, хто серйозно цікавиться мовними проблемами.


Розділ II. Мова наша — державна


Кацавець Р. Ділова мова : сучасний вимір : підруч. / Р. Кацавець. — К. : Центр навч. літ., 2008. — 196 с.


Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Він охоплює загальний спектр мовних знань і навичок, які мають здобути студенти у процесі навчання відповідно до програми чинного курсу. Підручник складається з чотирьох розділів і додатків. Він навчить виражати думку у грамотній словесній формі, говорити суттєво і ефективно впливати на свідомість людей. Також допоможе оволодіти тонкощами українського правопису; зорієнтує, як правильно вживати терміни, синонімічні засоби, усталені конструкції та складати ділові папери.


Для студентів вищих навчальних закладів, працівників місцевого самоврядування і всіх, хто хоче добре знати сучасну українську мову.


Галузинський Л. І., Науменко Н.В. Українська мова (за українським спрямуванням) : навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. — К. : Знання, 2008. — 430 с.


Створений з урахуванням нових освітніх технологій, посібник сприятиме засвоєнню студентами знань з української мови професійного спрямування у повному обсязі. Посібник має дві частини, кожна з яких підпорядкована визначеній дидактичній меті: перша — сформувати у слухачів уявлення про українську літературну мову, стилі та норми професійного спілкування, навички роботи з документами наукового профілю; друга — навчити студентів працювати з різними за призначенням діловим паперами, які відображатимуть їхню майбутню професійну діяльність.


Новизна концепції посібника полягає в тому, що містить теоретичні матеріали щодо створення та оброблення документів за допомогою комп'ютера, зокрема, текстового редактора Microsoft Word. Основну увагу авторів зосереджено на практичних завданнях, передусім — текстових.


Для студентів вищих навчальних закладів. Стане у пригоді учням ліцеїв, технікумів, коледжів.


Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч. посіб. / В. І. Мозговий. — К. : Центр навч. літ., 2008. — 592 с.


Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) передбачає теоретичне викладання матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках надані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів і словосполучень. Курс розроблений з урахуванням новітніх тенденцій Болонського процесу.


Видання розраховане, передусім, на студентів вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей. Проте буде корисним також для службовців, керівників і менеджерів виробництва і організацій, що спілкуються українською і російською мовами одночасно.


Сербенська О. А. Культура усного мовлення / О. А. Сербенська — К. : Центр навч. літ., 2004. — 216 с.


У практикумі подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, завдання, вправи, тести, а також інші матеріали, опрацювання яких сприятиме підвищенню рівня лінгвістичної грамотності, культури мовлення. Органічною частиною посібника є навчально-методичні матеріали, розміщені в Інтернеті, виконання яких дає змогу студентові перевіряти ступінь засвоєння тем, а педагогові — проводити контроль за допомогою сучасних технологій.


Посібник призначено для студентів — майбутніх працівників аудіовізуальних засобів. Однак корисним він може бути для всіх, хто прагне гарно і правильно говорити.


Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу / О. Б. Ткаченко. — К. : Спалах, 2004. — 272 с.


Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу.


Написана в популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови, насамперед, представникам суспільних наук.


Розділ ІII. Гордість українського письменства


Кацавець Р. С. Золоте джерельце : висловлювання про слово, мову, красномовство : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. — К. : Центр навч. літ., 2008.— 111 с.


Мета видання — у стислих добірних висловлюваннях українських і зарубіжних письменників і мовознавців показати любов і шану до рідної мови; проілюструвати величність української мови, як мови мудрого і гордого народу; зважити на значимість державної мови, як засобу порозуміння людей у суспільстві; допомогти пройнятися премудростями античних риторів і мислителів.


Для вищих навчальних закладів. Також стане у нагоді учням, вчителям середніх шкіл, і усім, хто шанує слово, цінить мудрість, відчуває дух часу.


Кодлюк Я. П., Одинцов Г. С. Сто двадцять розповідей про письменників : довідник : для вчителів початкових класів / Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцов. — К. : Наш час, 2006. — 203 с.


Довідник знайомить з життєвим і творчим шляхом відомих вітчизняних поетів і прозаїків, твори яких увійшли до чинних читанок для початкової школи. У ньому наведено цікаві факти, пов'язані з особистим життям майстрів слова та основними етапами їхньої письменницької діяльності.


Книга адресована абітурієнтам, студентам педагогічних навчальних закладів, може бути використана вчителями-словесниками, вихователями груп продовженого дня.


Дрофань Л. А. Берегиня : худ.-док. вид. / Л. А. Дрофань. — К. : Молодь, 2004. — 206 с.


Ця книжка про Олену Пчілку — неординарну постать, яка витворила цілу епоху в історії української культури. Вона розвивала всі літературні жанри, з-під її талановитого пера вийшли повісті, оповідання, новели, нариси, оригінальні поетичні твори та поеми, прозові і поетичні переклади творів світової класики, наукові розвідки, дитячі прозові, поетичні та драматичні твори. Як член-кореспондент Академії наук здійснювала наукову роботу. А ще — громадський діяч, педагог, редактор, видавець. Цей перелік можна продовжувати. Вона знана в історії нашої культури як сестра Михайла Драгоманова, мати Лесі Українки. Усі її шестеро дітей були надзвичайно талановитими, володіли художнім словом.


У пропонованому виданні відтворено яскраві сторінки життєвої і творчої біографії Олени Пчілки, залучено до широкого вжитку її недруковані твори, нотатки, листи, які ще й досі невідомі широкому загалу і зберігаються у різних архівах.


Українська мова : дит. енцикл. / авт.-упоряд. А. М. Матвієнко. — К. : Школа, 2004. — 384 с. — ( Я пізнаю світ ).


Книжка розкаже допитливому юному читачеві про чудесне явище людської мови та про неоцінене значення рідної мови для духовного існування народу, нації. Читачі дізнаються про здобутки української мовознавчої науки, про цікаві факти з історії української мови та про деякі її особливості.


Видання рекомендується також як додатковий посібник для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій.
Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.