Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Інформаційно-ресурсний центр Віртуальні виставки Майбутньому бухгалтеру

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інформаційно-ресурсний центр - Віртуальні виставки

Цикл виставок «Я — професіонал»


“Бо сказано: хто не лічить, то той і немає”.
Тарас ШевченкоДруже!

Якщо ти обрав професію бухгалтера, то наша виставка саме для тебе. На сьогоднішній день бухгалтер — одна із найпоширеніших професій, яка потребує уважності, терпіння та уміння. Особливістю є те, що за цифрами можна побачити складний світ економіки у її взаємозв'язку і гармонії. А взагалі, бухгалтерія — це мистецтво.


Розділ I. Бухгалтерський облік

Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік : підруч. / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап'юк. — К. : Знання, 2007. — 469 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

У підручнику викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей сучасних трансформаційних перетворень в економіці України та вимог Міжнародних стандартів обліку. Автори узагальнили історичний досвід, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, інші доступні джерела. Висвітлено формування і становлення бухгалтерського обліку як науки і практики, його методології, найважливіших методів і прийомів.

Детально розкрито системи облікової реєстрації та форми бухгалтерського обліку, організацію бухобліку та управління ним із використанням зарубіжного досвіду та сучасних інформаційних технологій.

Підручник відповідає основним вимогам наказу Міністерства освіти і науки України про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне оволодіти теоретичними основами бухгалтерського обліку.

Мисака Г. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Г. В. Мисака, В. М. Шарманська. — К. : ЦУЛ, 2007. — 400 с.

Видання підготовлено Київським Національним університетом ім. Т. Шевченка. Навчально-практичний посібник розроблено для забезпечення навчального процесу з підготовки студентів спеціальностей “Економічна теорія” та “Міжнародна економіка” вищих навчальних закладів. У посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємствах, установах та організаціях відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Методичний матеріал посібника структуровано за двома модулями: перший — “Теоретичні основи бухгалтерського обліку” і другий — “Практика ведення бухгалтерського обліку”. Посібник містить конспект лекцій, тести, практичні завдання, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тлумачний словник.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, учнів технікумів, викладачів, аспірантів, бухгалтерів, економістів, підприємців, а також осіб, які самостійно вивчають бухгалтерський облік.

Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. — К. : ЦНЛ, 2004. — 464 с.

Видання підготовлено Львівським Національним університетом ім. І. Франка. У навчальному посібнику викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку, розкриті питання організації і практики ведення обліку на підприємствах України згідно з вимогами чинного законодавства.

Особливу увагу приділено розгляду питань фінансового обліку: обліку основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, групування рахунків, обліку дебіторської заборгованості, зобов'язань та забезпечень, праці та її оплати, доходів та витрат, податку на прибуток, власного капіталу тощо.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів, менеджерів.

Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. — К. : ЦУЛ, 2007. — 528 с.

Видання підготовлено Хмельницьким економічним університетом. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання бухгалтерського обліку. Висвітлено аспекти становлення бухгалтерського обліку, організації його на підприємстві, обліку активів, власного капіталу, зобов`язань, доходів, витрат і фінансових результатів. Тестові завдання допоможуть закріпити теоретичні положення. В додатках подані положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для практикуючих бухгалтерів.Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / В. Г. Швець. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 525 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни “Теорія бухгалтерського обліку” для студентів економічних спеціальностей. У ньому розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методику, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку. Розглянуто питання класифікації і плану рахунків бухгалтерського обліку, вартісної оцінки, облікової політики підприємства. В додатках подано форми первинних документів (зразки видаткового касового ордера, авансового звіту, акту виконаних робіт, накладної, платіжного доручення та інше), форми фінансової звітності, Умови ІНКОТЕРМС, перелік Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.Розділ II. Фінансовий облік

Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів) : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. — 2-ге вид., без змін. — К. : КНЕУ, 2007. — 288 с.

Видання підготовлено Державним вищим навчальним закладом “Київський Національний економічний університет ім. В. Гетьмана. ”Посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни “Фінансовий облік — 1”, затвердженої Міністерством освіти і науки України. У ньому викладено методику бухгалтерського фінансового обліку активів. Він є першою частиною загального курсу “Фінансовий облік”. Основна увага приділена документальному оформленню господарських операцій та методиці їх відображення в системі рахунків і регістрах бухгалтерського обліку. Розглянуто облік: грошових коштів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, виробничих запасів, витрат виробництва та випуску готової продукції.

Посібник підготовлено з урахуванням вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Облік і аудит” та для підготовки фахівців з фінансів, аудиту, податкової системи та інших спеціалістів, які вивчають бухгалтерський облік. Може бути використаний працівниками бухгалтерії й інших підрозділів підприємств різних галузей.

Волкова І. А. Фінансовий облік -1 : навч. посіб. / І. А. Волкова. — К. : ЦУЛ, 2008. — 228 с.

Видання підготовлено Волинським інститутом економіки та менеджменту. Навчальний посібник “Фінансовий облік-1”, написаний відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України, містить системний виклад організації та методології бухгалтерського фінансового обліку.

При викладені матеріалу основна увага приділена практиці відображень на рахунках бухгалтерського обліку різноманітних господарських операцій, пов'язаних з організацією фінансового обліку. Розглянуто облік: грошового капіталу в національній та іноземній валютах, інвестиційної діяльності, капіталу нематеріальних активів підприємств (інтелектуальної власності), процесу виробництва готової продукції, витрат операційної та іншої діяльності.

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають фінансовий облік у вищих навчальних закладах. Він може бути корисним бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, які одержують другу економічну освіту на базі вищої.

Гладких Т. В. Фінансовий облік : навч. посіб. / Т. В. Гладких — К. : ЦНЛ, 2007. — 480 с.

Видання підготовлено Полтавським університетом споживчої кооперації України. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи організації фінансового обліку на підприємстві, питання фінансового обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побудови змісту та методики складання фінансової звітності на підставі діючих законодавчих і нормативно-правових актів. В додатках подано зразки фінансових документів.

Матеріал в навчальному посібнику викладено в схемах і таблицях, що є зручним при підготовці студентів до практичних занять та під час їх самостійної роботи.

З метою забезпечення контролю знань студентів за кожною темою наведені питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу та тести поточного контролю знань. Матеріал навчального посібника розрахований на студентів спеціальності “Фінанси” вищих навчальних закладів та на широке коло фахівців.

Коблянська О. І. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. І. Коблянська. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 471 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу “Фінансовий облік”. У посібнику розкриваються основи фінансового обліку, які необхідно знати для подальшого вивчення облікових дисциплін. У доступній формі висвітлюються найважливіші питання з обліку основних господарських процесів на підприємствах України, наводяться практичні рекомендації щодо порядку оформлення господарських операцій відповідними документами. Розглянуто облік: короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій, розрахунків із підзвітними особами; зобов'язань за розрахунками з постачальниками, короткострокових зобов'язань за розрахунками з банками та іншими позиками, з оплати праці та соціального страхування, зобов'язань за довгостроковими позиками та векселями, довгострокових зобовязань за облігаціями та з фінансової оренди, формування і змін статутного капіталу, резервного і вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку, податків на прибуток і додану вартість. Для зручності пошуку необхідної інформації видання доповнено алфавітним покажчиком.

Навчальний матеріал подається з урахуванням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків, а також інших законодавчих та нормативних документів.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, працівників економічних служб підприємств, установ і організацій, усіх, тих хто прагне вдосконалити свої знання з обліку.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підруч. / Н. М. Ткаченко. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Алерта, 2007. — 954 с.

Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу “Бухгалтерський фінансовий облік”. В основу побудови підручника покладено Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-IV від 16.07.99 року з використанням Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших норматиних та законодавчих джерел. Особливістю побудови підручника є його структура відповідно до технологічного процесу діяльності підприємства від створення власного капіталу до фінансової звітності. Друге видання доповнене новою нормативною базою з відповідними доопрацюваннями, кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку.

У підручнику викладено: основи побудови бухгалтерського фінансового обліку, бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування в Україні, фінансова звітність”. Розкрито основні положення сучасної теорії і практики ведення обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. Наведено методики розрахунків, відповідну документацію, регістри і наприкінці кожного розділу — зведену кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. До кожного розділу наведено відповідні нормативні джерела.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним учням коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, працівникам контрольно-ревізійних служб, аудиторам, викладачам.


Розділ III. Аудит

Ватуля І. Д. Аудит : практикум : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, Н. А. Канцедал, О. Г. Пономарено. — К. : ЦУЛ, 2007. — 304 с.

Видання підготовлено Полтавською державною аграрною академією і відповідає основним вимогам з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Структура практикуму побудована за модулями: науково-теоретичні й організаційні основи аудиту, методика аудиту, узагальнення і реалізація результатів аудиту. В окремому розділі вміщено основні засади кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів з дисципліни “Аудит”, що відповідає вимогам Болонської декларації. Видання доповнено переліком завдань для індивідуальної роботи студентів; тестами; тематикою рефератів та методичними вказівками до їх виконання; нормативною базою і додатками (зразки установчих договорів, статутів, договорів на проведення аудиту звітності, анкети нового клієнта, висновків незалежного аудитора, програма аудиту грошових коштів та інше).

Зміст практикуму включає комплекс питань, пов'язаних з аудиторською діяльністю в Україні, скерований на закріплення знань студентів щодо теоретичних і методичних основ аудиту, а також набуття навичок з планування, організації, порядку проведення аудиторських перевірок та їх документального оформлення. При підготовці посібника використані нормативні документи станом на 1.11.2006 року.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, спеціальностей напрямку “Економіка і підприємництво”.

Гончарук Я. А. Аудит : навч. посіб. / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 443 с.

У виданні зібрано матеріал, який поєднує досягнення економічної науки і передовий досвід зарубіжних і вітчизняних аудиторських фірм. Аудит подається з точки зору сучасних наукових позицій, враховуючи різноманітність його видів, користувачів інформації, об'єктів дослідження, процедур та методичних прийомів.

У посібнику викладено теоретичні основи аудиту: розглянуто його сутність та види, місце в системі економічного контролю; концепції, постулати, стандарти (нормативи) аудиту; предмет, метод, планування аудиту; оцінку ефективності внутрішнього контролю та аудиторського ризику; організацію аудиторської діяльності та процес аудиту; методику аудиторського тестування й особливості аудиту в умовах комп'ютерного тестування; аудиторські докази та робочі документи аудитора; аудиторські висновки та звіти; особливості організації та методології внутрішнього аудиту. Враховано останні зміни до Міжнародних стандартів аудиту. До кожної теми наведено ситуаційні та тестові завдання, які допоможуть пов'язати отримані знання з практичною діяльністю. Самостійне розв'язання наведених у посібнику завдань є основою для отримання навичок у вирішенні типових ситуацій, що виникають в аудиторській діяльності. В додатках подано процедури аудиторського тестування контролю; вимоги до аудиторського висновку; оцінки вагомості факторів, що впливають на властивий ризик, ризик внутрішнього і зовнішнього контролю і фактичні оцінки самих ризиків та інше.

Для студентів, що вивчають дисципліну “Аудит”, а також бухгалтерів, аудиторів, економістів, фінансових менеджерів, працівників контрольно-ревізійного управління та податкової служби.

Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча — 3-тє вид. — К. : Каравела, 2006. — 560 с.

Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями “Облік і аудит”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік” із дисципліни “Організація і методика аудиту”, яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки та підприємництва.

У навчальному посібнику в 16 темах висвітлені питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб'єктів господарювання. При підготовці посібника були використані теоретичні надбання як зарубіжних учених (А. Аренс, Дж. Лоббек, Дж. Робертсон, Р. Монтгомері), так і вітчизняних (Ф. Бутинець, М. Білуха, А. Кузьминський, В. Рудницький). Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як Національні стандарти аудиту.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів. Може бути використаний практикуючими аудиторами, бухгалтерами, економістами, менеджерами, юристами, працівниками державних та правоохоронних органів, керівниками підприємств і організацій, які прагнуть удосконалити свої знання й навички в галузі аудиту.

Немченко В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підруч. / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко. — К. : ЦУЛ, 2008. — 240 с.

Видання підготовлено Одеським державним економічним університетом. Автори підручника вперше в Україні зробили спробу систематизувати існуючий матеріал (проведено аналіз існуючої практики внутрішнього аудиту за кордоном і визначені основні напрямки використання західного досвіду для створення служби внутрішнього аудиту для українських підприємств), розробити програму підготовки внутрішніх аудиторів, дати конкретні практичні методичні рекомендації щодо здійснення перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес-процесів, на що потрібно звернути більше уваги для забезпечення економічної безпеки підприємства, як протистояти конкурентам, рейдерам, тиску інших протиправних дій. В 7 темах висвітлені питання організації роботи служби внутрішнього аудиту підприємства; виявлення помилок, шахрайства таїх запобігання; методики проведення аудиту окремих систем управління на підприємстві. В додатках — Положення про відділ внутрішнього аудиту та інше.

Підручник розраховано на керівників підприємств, економістів, фінансистів, бухгалтерів, викладачів, аспірантів, студентів.

Організація і методика проведення аудиту : навч.-практичний посіб. / В. В. Сопко, В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, О. М. Брадул. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Професіонал, 2006. — 576 с.

У навчально-практичному посібнику розкриваються теоретичні, методичні і практичні аспекти організації і методики проведення аудиту виробничої підприємницької діяльності згідно міжнародних стандартів аудиту. Роз'яснюється суть планування і підготовки аудиторської перевірки, порядок її проведення та відповідальність аудитора за результати роботи. Знайшли відображення нові законодавчі та нормативні акти, пов'язані з поглибленим вивченням даного курсу.

Передбачені ситуаційні завдання, тести, графічні блоки, виконання яких формує у студентів навички проведення аудиторської перевірки та оцінки фінансової стійкості ділових партнерів, що є однією з важливих умов підприємництва в умовах ринку. В додатках подано вимоги до структури договору на проведення аудиту, приклад листа-зобов'язання про проведення аудиторської перевірки та інше.

Посібник розрахований на аудиторів, керівників підприємств,організацій, установ незалежно від форм власності, бухгалтерів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічної спеціалізації.

Рядська В. В. Аудит : навч. посіб. / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. — К. : ЦУЛ, 2008. — 416 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання правового забезпечення аудиту та загальні методичні вимоги, які знаходяться в основі здійснення всіх етапів процесу аудиту: переддоговірного етапу, етапу укладання договору, планування, здійснення процедур перевірки, етапі складання аудиторського висновку. Розділи навчального посібника мають логічний взаємозв'язок, містять приклади та схематичне подання матеріалу, що дозволяє засвоювати матеріал і під час самостійної підготовки.

В додатках подано як витяги з окремих стандартів аудиту та інших документів, що регламентують процес аудиту, так і практичні приклади документації, яка складається під час аудиту. Таким чином, навчальний підручник має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, а також практиків — аудиторів, бухгалтерів, фінансових аналітиків, фінансових менеджерів та здобувачів сертифіката аудитора.

Цікава стаття? Поділися нею з іншими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.