Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Інформаційно-ресурсний центр Віртуальні виставки Майбутньому вчителю

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інформаційно-ресурсний центр - Віртуальні виставки

Цикл виставок «Я — професіонал»

“Лише той Учитель, хто живе так, як навчає”.
Григорій Сковорода


Друже!
Професія вчителя одна з самих поважних, почесних і відповідальних професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, оскільки від його праці багато в чому залежить різносторонність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, етичні якості. Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання. Вчитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання молодої людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його уміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Якщо ви обрали професію вчителя, то ця виставка саме для вас.


Розділ I. Історія педагогіки

Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар; за ред. В. Г. Кременя. — К. : Знання, КОО, 2003. — 766 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

У навчальному посібнику подаються найяскравіші й найхарактерніші твори (або уривки з них) видатних українських просвітителів і педагогів, документи про школу, архівні матеріали, що свідчать про стан освіти й педагогічної думки різних часів, включаючи сучасність. Значна увага приділяється творчій спадщині вітчизняних просвітителів, праці яких у колишньому СРСР не друкувалися. Всебічний аналіз наведених творів допоможе читачеві осмислити особливості розвитку рідної школи й педагогічної науки, сприятиме формуванню науково-педагогічного мислення, розширення його педагогічного світогляду, зростання рівня педагогічної культури. Матеріали посібника подаються у хронологічному порядку.

Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів, працівників органів освіти, науковців, усіх, хто цікавиться історією української школи та педагогічної думки. Матеріали стануть у пригоді вчителям у їхній науково-дослідній діяльності, роботі з підвищення рівня професійної кваліфікації, розширення ерудиції, педагогічної майстерності.

22 видатних українських педагоги : персоналії в історії національної педагогіки / заг. ред. А. М. Бойка. — К. : ВД “Професіонал”, 2004. — 576 с.

Це видання — колективна праця Полтавського педагогічного університету. У підручнику вперше зроблена спроба розкриття змісту курсу педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти на підгрунті вітчизняного історико-педагогічного досвіду, представленого в творчій спадщині 22 видатних українських педагогів (Г. Сковороди, М. Остроградського, О. Духновича, М. Пирогова, Т. Шевченка, К. Ушинського, П. Юркевича, Х. Алчевської, І. Сікорського, В. Короленка, І. Франка, С. Русової, Б. Грінченка, В. Вернадського, Л. Українки, М. Леонтовича, Г. Ващенка, В. Верховинця, І. Огієнка, А. Макаренка, Г. Костюка, В. Сухомлинського).

Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України.

Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. посіб. / М. В. Левківський, О. М. Микитюк. — Х. : ОВС, 2002. — 240 с.

Матеріали посібника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою “Історія педагогіки” для вузів. Враховуючи специфіку пізнавальної діяльності студентів-заочників, розроблена система практичних, проблемних і творчих завдань та тестів для самоконтролю. Матеріали посібника ілюструються структурно-логічними схемами, побудованими за принципами, розробленими А. А. Сбруєвою та М. Ю. Рисіною.

Посібник-практикум, написаний згідно з програмою “Історія педагогіки”, рекомендованою Міністерством освіти України для педагогічних вузів і відзеркалює основні етапи розвитку зарубіжної та вітчизняної навчально-виховних систем, педагогічних концепцій. Автори намагалися розкрити студентам процес становлення освіти та виховання як складних соціальних явищ з притаманими їм суперечностями, динамізмом, послідовністю і наступністю. По-новому розроблена система практичних завдань для самостійної пізнавальної діяльності студентів, котра спрямована насамперед на розвиток інтересу до історико-педагогічних знань, що поступово стимулюватиме  утвердження критичності їхнього педагогічного мислення і сприятиме формуванню у майбутніх вчителів у подальшому педагогічної культури.

Адресується студентам педвузів, викладачам, а також учням педучилищ і студентам педколеджів.

Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. — К. : Знання, 2003. — 450 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Слово “історія” в перекладі з грецької означає оповідь про минулі події, дослідження, знання. Слово “педагог” також грецьке, походить від “пайс” — дитина, і “агогейн” — вести. Отже, дослівний переклад — “дітовод”. До речі, педагогіка, за справедливим визначенням К.Д. Ушинського, не тільки наука, а й мистецтво. А мистецтво, як правило, має своє національне вираження.

Це — один з перших навчальних посібників, в якому на системній основі подається аналіз становлення і розвитку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни ”Історія української педагогіки та шкільництва” для вищих навчальних закладів.

Посібник розрахований насамперед на студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів. Книга буде корисною також вчителям історії і українознавства, науковцям, всім, кого цікавить багатобарвна і невичерпна педагогічна культура українського народу.

Медвідь Л. А. Історія національноїосвіти і педагогічної думки України : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. — К. : Вікар, 2003. — 335 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

В навчальному посібникові показано становлення національної освіти в контексті розвитку зарубіжної педагогічної думки. Автор — Людмила Андріївна Медвідь, кандидат педагогічних наук, доцент Київського національного економічного університету.

Посібник складається з 9 розділів. У кожному з них подається загальний огляд історичних подій, які вплинули на розвиток національної освіти, аналізуються особливості освітньої політики на певному історичному етапі, пропонується короткий огляд основних напрямків розвитку педагогічної думки, розкривається внесок до скарбниці педагогічних ідей найвідоміших педагогів, науковців, політиків, діячів культури України.

Розраховано на студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, вчителів, працівників освіти, усіх, кого цікавлять проблеми вітчизняної освіти і виховання молоді.


Розділ II. Основи педагогіки

Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. / Н. П. Волкова. — К. : Академія, 2002. — 576 с. — (Альма-матер).

У посібнику, враховуючи інноваційність української школи, розкрито загальні засади педагогіки, теорії виховання і навчання учнів, управління загальноосвітньою школою, розвиток українського та європейського шкільництва від початків до сьогодення. Значну увагу приділено новітнім педагогічним технологіям з урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства, дитячого, молодіжного середовища, а також пошуків і надбань теперішньої педагогічної науки та практики.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться і педагогам-практикам.

 

Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. — К. : Знання-Прес, 2003. — 418 с. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

Автори — ректор Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького, професор Анатолій Іванович Кузьмінський і професор кафедри педагогіки вищої і загальноосвітньої школи Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького Віталій Лукич Омеляненко.

У підручнику розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визначені завдання для самостійної роботи студентів та самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу. Кожна тема устаткована системою опорних схем і матриць, покликаних сприяти грунтовному засвоєнню навчального матеріалу, списком основної літератури. У кінці книги наводиться структурований за тематичним принципом словник педагогічних понять.

Підручник розрахований насамперед на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також вчителям, керівникам навчальних закладів, всім, кого цікавлять педагогіка і школознавство.

Мазоха Д. С. Педагогіка : навч. посіб. / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. — К. : ЦНЛ, 2005. — 232 с.

Видання підготовлено до друку Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом ім. Г. Сковороди.

Посібник складається з чотирьох частин: загальні основи педагогіки; теорія освіти і навчання; теорія національного виховання; школознавство. Вміщує модульний підхід у розподілі тем, рейтингову систему оцінки знань. У навчально-методичному посібнику подано матеріали для самостійного опанування майбутніми вчителями початкової школи нормативного навчального курсу з педагогіки. Загальні засади педагогіки, питання теорії навчання і виховання, управління загальноосвітнім навчальним закладом розкриті з урахуванням досягнень сучасної науки та досвіду розбудови національної системи освіти. Для зручності засвоєння студентами нових понять в кінці посібника подається термінологічний словник, побудований в алфавітному порядку.

Рекомендується студентам і викладачам педагогічних університетів, коледжів, учителям загальноосвітніх навчальних закладів.

Мартиненко С. М. Загальна педагогіка : навч. посіб. / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. — К. : МАУП, 2002. — 176 с.

Автори посібника підійшли інтегровано до висвітлення основних педагогічних проблем, спираючись на знання з філософії, психології, соціології та інших галузей знань. Особлива увага надається ідеям нової освітньої парадигми, філософії педагогіки, зокрема — гуманізації освіти й виховання. Навчальний посібник складається з 4 розділів, кожний з яких містить кілька підрозділів: педагогіка як людинознавча наука; дидактика як педагогічна теорія навчання; виховання — чинник соціалізації особистості; педагогічний менеджмент.

У посібнику наголошується на особистісно-розвивальному характері навчання і виховання, оптимізації цих процесів. Окреслюються проблеми й суперечності становлення особистості у сучасних суспільно-економічних умовах.

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться станом і перспективами розвитку вітчизняної педагогічної науки в контексті світової.

Якса Н. В. Основи педагогічних знань : навч. посіб. / Н. В. Якса. — К. : Знання, 2007. — 358 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Цей навчальний посібник створено на основі апробованого курсу лекцій, аналізу психологічної та загально-педагогічної літератури і практики. Посібник відображає як загальноприйняті положення сучасної педагогіки, так і особисту позицію автора. За структурою посібник складається із трьох частин (“Загальні основи педагогіки”, “Дидактика. Загальна теорія навчання”, “Теорія виховання”), які у свою чергу складаються із розділів. Кожен розділ чітко структурований, логічно вибудований, ілюстрований необхідними малюнками, таблицями і схемами. В кінці розділів наводяться питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєних знань. Крім того до кожної частини подаються тестові завдання і додатковий словник термінів. У кінці книги наводиться список літератури.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


Розділ III. Соціальна педагогіка

Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / заг. ред. І. Д. Звєрєвої.— К. : ЦУЛ, 2008. — 336 с.


Ця публікація узагальнює існуючий категоріально-понятійний апарат соціальної педагогіки як галузі наукових знань, практичної професійної діяльності, навчальної дисципліни. Під час підготовки малої енциклопедії автори — члени Української асоціації соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи — намагалися проаналізувати та використати різноманітні джерела та прийоми узагальнення та систематизації інформації, опрацювали значний масив концепцій і теорій, принципів та закономірностей, моделей і технологій соціально-педагогічної діяльності.

Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним працівникам, учителям, іншим практикам соціальної сфери, науковцям, аспірантам, докторантам та студентам, які опановують фах соціального педагога чи соціального працівника.

Євтух М. Б. Соціальна педагогіка / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. — 2-ге вид., стереотип. — К. : МАУП, 2003. — 232 с.

Навчальне видання складається з 6 розділів: загальнодидактичні характеристики навчальної моделі соціально-педагогічної науки; категоріальні засади соціально-педагогічної діяльності; соціальна педагогіка у саморозвитку економічного простору країни (саморозвиток трудових ресурсів); соціально-педагогічні основи прийняття управлінських рішень; соціальна педагогіка у саморозвитку інформаційного простору країни; становлення соціальної педагогіки як поступ демократії у русі педагогічної думки.

Де взяти державний лад з “людським обличчям”, як сформувати особистість, щоб вона увійшла в соціум і не тільки не вступала з ним в антогоністичні суперечності, а, надихаючись, збагачувала його своєю власною життєдіяльністю? Як реалізувати “золоте” правило: стався до людини так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе інші? Саме ці актуальні проблеми потрапили в поле зору авторів підручника для студентів, які вивчають соціально-педагогічні механізми сприяння демократичному саморухові суспільства.

Соціальна педагогіка / за ред. А. Й. Капської. — 2-е вид., перероб. та доп. — К. : ЦНЛ, 2003. — 256 с.

Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним працівникам розширити знання про новий напрямок у науці — соціальну педагогіку. Розглянуто широке коло теоретичних питань, пов'язаних із створенням умов для соціального становлення особистості. Корисні знання одержать практики щодо особливостей соціально-педагогічної роботи з різним контингентом дітей та молоді, які потребують допомоги і підтримки. Передбачено низку завдань для самостійної роботи, тематика для рефератів і творчої роботи.

Розрахований на викладачів навчальних закладів різного рівня, спеціалістів-практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи.

Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособ. / М. В. Шакурова. — М. : Академия, 2002. — 272 с. — (Высшее образование).

В учебном пособии представлены методика и технология работы, охарактеризованы нормативно-правовые основы деятельности социального педагога. Особое внимание уделено проблеме определения содержания и системы работы с различными категориями детей (дети-инвалиды, одаренные дети, дети-сироты и другие). Предлагается серия технологий и методик для работы в социуме по организации досуга, благотворительности, созданию предметно-пространственной среды. Приведены технологии социально-педагогической экспертизы, посредничества, работы с волонтерами.

Логика отбора и структурирования материала учебного пособия определена необходимостью проанализировать социально-педагогическую деятельность как процесс, рассмотреть систему работы специалиста в различных условиях (специализации, приоритетные направления, объекты и другое), инструментарий социально-педагогической деятельности (средства и формы, методы и методики, общие и частные технологии).

Книга будет полезна социальным педагогам, практикующим специалистам в области социальной педагогики, социальной работы, работникам общеобразовательных учреждений.

Цікава стаття? Поділися нею з іншими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.