Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Давайте познайомимось Регламентуючі документи Положення про відділ “Інтернет-центр”

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Давайте познайомимось - Регламентуючі документи

Положення про відділ “Інтернет-центр”

Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва


1. Загальні положення
1.1. Відділ “Інтернет-центр” є самостійним структурним підрозділом Миколаївської обласної бібліотеки і підпорядкується безпосередньо директору та його заступнику з основної діяльності.

1.2. Діяльність відділу визначається Законами України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про культуру”, “Про захист персональних даних”, Наказом Міністерства культури України “Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи” від 29.12.2008 № 1631/0/16-08, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, державними стандартами з бібліотечної справи, Державним стандартом про надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форми власності, Статутом бібліотеки, рекомендаціями методичних центрів, наказами та розпорядженнями вищих органів, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників бібліотеки, наказами та розпорядженнями керівництва бібліотеки, річним планом роботи та цим положенням.
1.3. В компетенцію відділу входить забезпечення вільного доступу користувачів бібліотеки до електронних документів бібліотеки, комп'ютерів, мережі Інтернет, організація інформаційно-бібліографічного обслуговування.
1.4. Керівництво діяльністю відділу будується на основі єдиноначальності та колегіальних форм управління.
1.5. Зміни в напрямках діяльності відділу здійснюються в узгодженні з керівництвом бібліотеки і затверджуються наказом директора бібліотеки.


2. Основні цілі й завдання відділу
2.1. Основна цільова категорія — молодь та юнацтво.
2.2. Мета відділу: створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування та вільний доступ до інформації незалежно від соціального походження, майнового стану, національної належності, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання.
2.3. Надання кожному користувачеві бібліотеки можливості безкоштовного доступу до світових інформаційних  ресурсів через комп'ютерну мережу Інтернет, організація бібліотечного та інформаційного обслуговування юнацтва.
2.4. Удосконалення якості бібліотечних послуг.
2.5. Створення комфортного бібліотечного середовища.
2.6. Вивчення інформаційних потреб і читацьких інтересів користувачів.


3. Зміст і основні форми роботи
3.1. Відділ задовольняє інформаційно-освітні потреби користувачів, надаючи безкоштовний доступ до автоматизованих робочих місць,  світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет згідно із правилами бібліотеки та відділу.
3.2. Безкоштовно надає консультативну допомогу з використання ресурсів Інтернет, основ користування комп'ютерним обладнанням та програмним  забезпеченням, навичок роботи з інформацією, отримання адміністративних і публічних онлайн послуг.
3.3. Задовольняє інформаційні запити користувачів шляхом надання в тимчасове користування галузевої літератури, спеціалізованої періодики, електронних документів.
3.4. Надає у тимчасове використання бібліотечну електронну книгу PocketBook.
3.5. Бере участь у грантових конкурсах та реалізації грантових проектів.
3.6. Надає додаткові платні послуги користувачам бібліотеки з копіювання та роздруковування документів.
3.7. Бере участь у видавничій діяльності бібліотеки.
3.8. Створює відео-ролики, електронні презентації.
3.9. Забезпечує організацію, популяризацію, збереження, використання фонду відділу, узагальнення незадовільного попиту, дистанційне обслуговування — індивідуальне та групове інформування про нові надходження на e-mail користувача, замовлення і отримання електронних сканкопій документів з бібліотечного фонду.
3.10. Сприяє інтелектуальному розвитку молоді, самоосвіті, підвищенню конкурентоспроможності і громадянської ініціативи шляхом організації і проведення тренінгів в рамках Молодіжного простору SOS “Соціалізація. Освіта. Спілкування” — з удосконалення знання української мови, медіакультури, працевлаштування, протидії булінгу, Школи комп'ютерного бійця “Рівні можливості для всіх”, кластеру активних громадян “Інтерактивні платформи: участь громади в управлінні містом” тощо.
3.11. Рекламує бібліотеку, її ресурси і послуги, популяризує читання шляхом ведення блогу Бібліотеки, сторінки в Instagram.
3.12. Надає користувачам веббібліографічні довідки, забезпечує індивідуальне та групове інформування абонентів.
3.13. Рекомендує інноваційний досвід шляхом участі у заходах з підвищення кваліфікації, написанні статей для професійних періодичних видань.
3.14. Використовує новітні комп’ютерні технології для удосконалення роботи відділу — реєстрації користувачів в електронній базі “Читач” в АІБС “Уфд/Бібліотека”, веденні електронного щоденника обліку роботи.
3.15. Забезпечує наповнення локальної повнотекстової ЕБД “Галузева періодика” шляхом сканування журналів з фонду бібліотеки.


4. Взаємодія з відділами бібліотеки.
4.1. В процесі роботи відділ координує свою роботу з іншими структурними підрозділами бібліотеки:
4.1.1. заступником директора з основної діяльності – розпорядження та інструкції щодо організації виробничої, наукової та методичної діяльності, планування та звітності;
4.1.2. відділом автоматизації бібліотечних процесів – з питань використання, ремонту комп’ютерного обладнання, технічної підтримки блогу бібліотеки, інструкцій з використання техніки та програмного забезпечення, роботи в АІБС “УФД/Бібліотека”, підготовки матеріалів для сайту бібліотеки, видавничої діяльності;
4.1.3. відділом комплектування фондів, каталогізації документів та бібліографії — ведення довідково-бібліографічної та інформаційної роботи, з питань комплектування і організації фонду відділу, ЕБД “Галузева періодика”;
4.1.4. науково-методичним відділом — участі у соціологічних дослідженнях, заходах з підвищення кваліфікації, організації електронної доставки копій документів користувачам з Миколаївської області;
4.1.5. відділом соціокультурної діяльності молоді — з питань реклами бібліотеки, організації загальнобібліотечних заходів, видавничої діяльності, надання додаткових платних послуг;
4.1.6. відділом обслуговування користувачів — використання фондів відділів для проведення масових заходів і наочної популяризації документів, з питань надання додаткових платних послуг.


5. Керівництво та персонал відділу
5.1. Відділ очолює завідувачка, яка призначається на посаду і звільняється наказом директора бібліотеки.
5.2. Завідувачка керує відділом, забезпечуючи рішення покладених на нього задач, і несе відповідальність за організацію роботи відділу, виконання планових завдань, стан трудової і виробничої дисципліни у відділі.
5.3. Обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями і Правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими директором бібліотеки.
5.4. Число співробітників визначається штатним розписом.
5.5. Відділ звітує про свою діяльність перед директором та заступником директора з основної діяльності.


6. Права та відповідальність
6.1. Працівники відділу мають право:
6.1.1. вимагати від керівництва відповідних умов праці згідно чинного законодавства;
6.1.2. надавати пропозиції адміністрації щодо удосконалення роботи відділу і бібліотеки;
6.1.3. призупиняти експлуатацію засобів комп'ютерної та оргтехніки відділу у випадках порушень правил експлуатації,
6.1.4. визначати потребу у модернізації або придбанні нової техніки для відділу, меблів, іншого обладнання та устаткування, проведення ремонту та надавати клопотання щодо вирішення потреб;
6.1.5. самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах відділу;
6.1.6. брати участь у заходах з підвищення професійного рівня;
6.1.7. клопотати про заохочення кращих працівників, у випадках порушення трудової і виробничої дисципліни вносити пропозиції про дисциплінарне стягнення;
6.1.8. представляти відділ і бібліотеку в інших установах.
6.2. Працівники відділу несуть відповідальність за:
6.2.1. систематичну перевірку робочого стану комп’ютерної техніки і оперативне повідомлення адміністрації та відділу автоматизації бібліотечних процесів про необхідність профілактики або ремонту;
6.2.2. моніторинг належної експлуатації комп'ютерної техніки відділу користувачами, користування фондом, дотримання Правил користування бібліотекою і Правил користування відділом;
6.2.3. якісне та своєчасне виконання функцій відділу та планових завдань;
6.2.4. збереження фонду відділу;
6.2.5. дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної охорони;
6.2.6. виконання наказів і розпоряджень керівництва бібліотеки.


7. Заключні положення
7.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, що не відносяться до компетенції відділу або суперечать чинному законодавству, не допускається.
7.2. Питання взаємодії між відділом та іншими структурними підрозділами бібліотеки вирішуються на рівні заступника директора з основної діяльності.

Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.